Bemmel Ressen Haalderen

Notarieel Archief Standplaats Bemmel, repertoir 1825-1829


 Nr Datum    Soort acte             Korte beschrijving van de akte
 1 18-1-1825  Testament bij open acte      Gradus Bosman, arbeider
 2 18-1-1825  Testament bij open acte      Anna Maria Zegers, huisvrouw van Gradus Bosman
 3 21-1-1825  Procuratie             Johannes Franciscus Vos, rk priester en pastoor gem. Elst
 4 2-2-1825   Huwelijksconsent          Cornelia Ederveen, weduwe Rut van Merm, w:Baal
 5 11-2-1825  Verkoop van zwart tarw gewas    Mej. Alida Daamen, weduwe en getogte boedelhouderesse van wijlen Dominicus Arntz, w:Gent
 6 11-2-1825  Verpagting             Juffr. Alida Damen, wed. en getogte boedelhouderesse van wijlen Dominicus Arntz
 7 12-2-1825  Huwelijksconsent          Rombout van Riemsdijk en Christina Elisabeth Brouwer egtelieden aan meerderjarige zoon Adrianus van Riemsdijk 2e luitenant met Wulhelmina Pet
 8 15-2-1825  Procuratie             Anna Abrahamia Johanna Christina Brouwer, weduwe van wijlen Jacob van Merm Adriaans zoon, w:Bemmel op den heer Rombout van Riemsdijk
 9 18-2-1825  Testament bij open acte      Daniël Hoedemaker, zb, w:Bemmel
 10 19-2-1825  Testament bij open acte      Johanna Elisabeth Vaassen, weduwe van Matthijs van Oppenraaij
 11 23-9-1825  Verpagting             Hendrik Salemink, arbeider, w:Angeren
 12 4-3-1825   Procuratie             Jacob Boerboom, tabaksplanter, w:Valburg en Hendrik Boerboom en Elisabeth van de Kamp echtelieden
 13 18-3-1825  Verkoop van koorngewasch      Johanna Eeuwes, weduwe van wijlen Hendrik Peters, Johannes Peters en Gradus Peters, bouwlieden, w:Baal Aan Arnoldus Meijer, bouwman mede te B
 14 14-4-1825  Huwelijksconsent          Martinus Coenen, predikant der herv. gemeente te Gent en mej. Johanna Clara Wilmar, echtelieden te Gent aan hunne meerderjarige dochter mej.
 15 18-5-1825  verkooping van meubilaire goederen Jan Hendrik Groll, particulier, w:Bemmel, ten huize van wijlen deszelfs vader Johannes Groll te Bemmel te zamen opgebragt de somma van f 195,
 16 25-5-1825  Verkooping van klaver       Jacobus Breunissen, w:Bemmel in qualiteit als administrateur der pastorie goederen van de hervormde gemeente Bemmel opgebragt f 19,00
 17 6-6-1825   Verkoop van de helft van een wei aaThomas Damen en Godefridus Damen landeigenaars w:Hulhuizen, mej. Alijda Dammen, weduwe Dominicus Arntz, mede te Gent w:, aan de heer Jan ter
 18 11-6-1825  Verkoop van korengewas       mej. Alijda Daamen, weduwe Dominicus Arntz, landeigenaarse, w:Gent, Willem Arntz, landeigenaar, w:Millingen, in kwaliteit als voogd over Joha
 19 21-6-1825  Verkooping van fruitgewas     Adolph van Oppenraaij, w:Bemmel, .. Van kersen appelen peren en pruimen in den boomgaard op den Hoogen Eest te Bemmel gelegen hebben opgebrag
 20 25-6-1825  Verkooping van hooigras      Adolph van Oppenraaij, landeigenaar te Bemmel, eenige percelen hooij en heelgras staande op de lage weide en geerhoek in den buitenpolder Bem
 21 1-7-1825   testament bij open acte      Jan Vos, tabaksplanter
 22 2-7-1825   Verkooping van hooijgewas     Adolph van Oppenraaij, w:Bemel
 23 13-7-1825  Verkooping van gerstgewas     Jacobus Breunissen in kwaliteit als mede kerkvoogd over de kerk der hervormde gem. Bemmel de helft in he tgewasch van gerst
 24 16-7-1825  Transport van onroerend goed    Dirk Visser, arbeideren Theodora Claassen, egtelieden w:Gent
 25 21-7-1825  Verpagting             Gerritje Janssen, laatst weduwe van Hendrik Derksen
 26 27-7-1825  Verkooping van koorngewas     Gerrit Willem Merkes, landeigenaar
 27 28-7-1825  Verkooping van koorngewasch    Arnoldus Dirk Smits, landeigenaar w:Ressen
 28 3-8-1825   Verkooping van korengewasch    Gerrit Willem Merkes, landeigenaar, w:Gent
 29 4-8-1825   Verkooping van korengewasch    Jacobus Breunissen, bouwman, w:Bemmel
 30 10-8-1825  Verkooping van korengewas     Gerrit Janssen
 31 10-8-1825  Vekooping van korengewas      Jacob Frans de Ranitz
 32 11-8-1825  Verkooping van korengewas     Gerrit Willem Merkes
 33 25-8-1825  Huwelijksconsent          Joanna Haak,weduwe Georgius Bosman, zb, w:Pannerden aan haren zoon Henricus Bosman, schipper, w:Venlo met Catharina Janssen, weduwe Willem Wi
 34 4-10-1825  Huwelijksconsent          Johanna Elisabeth Vaassen, wduwe Matthijs van Oppenraaij, korenmolenaarster, w:Bemmel aan haren zoon Adolphus van Oppenraaij, landeigenaar, m
 35 6-10-1825  Verkooping van gereed en meubilair Georg Ernest Rudolph, w:Bemmel
 36 24-12-1825  Testament bij open acte      Theodora Razen, huisvrouw van Gijsbert van Merm, arbeider, w:buurtschap Baal
 1 5-1-1826   Contract van alimentatie      Helena Bouwman, laats weduwe van
 2 1/11-2-1826 Inventaris             Matthijs Greeven, in leven koopman, op 19-12-1825 te Bemmel overleden, ...
 3 9-2-1826   Huwelijksconsent          Elisabeth van der Assen, weduwe
 4 16-2-1826  Verkooping van boomen       Willem van Groen en Dirk Spaan, landbouwers, w:Doornenburg
 5 17-2-1826  Schuldbekentenis          Coenraad Sam, zb, w:Bemmel
 6 1-3-1826   Houtverkooping           Dirk Breunissen, landman, w:op den Bredelaar onder Elst
 7 2-3-1826   Houtverkooping           Adolph van Oppenraaij, landeigenaar, w:Bemmel
 8 22-3-1826  Houtverkooping           Hendrik Janssen Hendrikszoon, bouwman, w:Ressen
 9 24-3-1826  Verpagting             Jacobus Breunissen, bouwman, w:Bemmel
 10 31-3-1826  Testament bij open acte      Paulus Halberstadt, heel- en vroedmeester, w:Bemmel
 11 31-3-1826  Testament bij open acte      Everharda Magdalena Albertina Verhell, echtgenote van den heer Paulus Halberstadt, heel- en vroedmeester
 12 6-4-1826   Verkoop van korengewas       Johanna Eeuwes, weduwe van Hendrik Peters, Johannes Peters en Gradus Peters, bouwlieden, w:Baal 1. helft helft gewas rogge 1 bunder 27 nederl
 13 11-4-1826  Verpagting             Jacob Frans de Ranitz, burg. Bemmel, wonende op den Huize Doornik onder Ressen, als administrateur der nagelatene goederen van wijlen mej. El
 14 12-4-1826  Testament bij open acte      Theodorus Knipping voor dienstknegt wonende ten huize van Johannes George van Oppenraaij te Bemmel
 15 11/14-4-1826 Verkooping van gerede goederen   Theodorus Teunissen, koopman w:Bemmel, geauthoriseerd, aan hem en wijlen Matthijs Greven toebehorende en zulks ten huize van de weduwe Pohtha
 16 17-5-1826  Testament bij open acte      Gradus Hendriks, veerman, w:Gentse veer
 17 17-5-1826  Testamanet bij open acte      Flora Kregting, huisvrouw van Gradus Hendriks, veerman, zij met haren echtgenoot aan het Gentse veer onder Gent
 18 19-5-1826  Verkooping van gereed goed     Jan Hendrik Groll, particulier, w:Bemmel, ten huize van de weduwe P. Nikkel, te zamen opgebragt f 45,80
 19 10-6-1826  Verkooping van klaver       Jacob Frans de Ranitz w:huize Doornik, als administrateur der nagelatene goederen van wijlen mej. Elisabeth van Erp, vier percelen halfgewasc
 20 10-6-1826  Verkooping van klaver       Gerrit Willem Merkes, w:Gent als administrateru der goederen van Martinus Coenen, predikant der Hervormde gemeente te Gent, twee percelen hal
 21 13-6-1826  Verkooping van gras gewasch    Jacobus Janssen, landman w:Bemmel, enige percelen hooi of gras gewasch onder de beesten op de bovenste helft van den Ambtswaard in de buitenp
 22 14-6-1826  Verkooping van fruit en klaver gewa Adolph van Oppenraaij, landeigenaar, w:Bemmel van kersen, appelen, peeren en pruimen in de boomgaard op de Hoogen Eest op Bemmel gelegen als
 23 20-6-1826  verkooping van graasgewas     Gerrit Janssen, gem. ontvanger Valburg w:Lent enige percelen grasgewasch en droog hooij onder de beesten op de weidens genaamd Spandouw, Bote
 24 25-6-1826  verkooping van grasgewas      Adolph van Oppenraaij, landeigenaar w:Bemmel, enige percelen grasgeweasch onder de beesten op de weide genaamd de Geerhoek in de buitenpolde
 25 22-6-1826  verkooping van klaver       Gerrit Willem Merkes, landeigenaar,w:Gent als lasthebbende van George Milder te Nijmegen enige percelen klaver onder Gent f 41,00
 26 27-6-1826  verkooping van graasgewaschen verpa Adolph van Oppenraaij, landeigenaar w:Bemmel, van eenige percelen Heelgrasch op de zgn Stompe weide en de uitgerooijde waard, alssook de ver
 27 4-7-1826   Verkooping van korengewas     Alijda Daamen, weduwe en getogte boedelhoudersche van wijlen haren eheman Dominicus Arntz, zb te Doornenburg aan Rut Sterk, bouwman, w:Doorne
 28 8-7-1826   Verkooping van gerst        ten verzoek van Gerrit Willem Merkes, landeigenaar te Gent
 29 8-7-1826   Verkooping van Rogge        Jacob Frans de Ranitz, burgemeester te Bemmel
 30 11-7-1826  Procuratie             Johannes Hendrikus Groll, koopman w:Nijmegen
 31 12-7-1826  Verkooping van gerede goederen   Adolph van Oppenraaij, landeigenaar te Bemmel
 32 18-7-1826  Verhuring             Rombout van Riemsdijk, landeigenaar te Bemmel aan Benjamin van Gent, bouwman, mede te Bemmel woonachtig
 33 19-7-1826  Quitantie             Johannes George van Oppenraaij, commissionair te Bemmel
 34 21-7-1826  Vekoop en opdragt van onroerend goe Geertruijda van Neijenhoff zb w:Bemmel, van 1/5 gedeelte of zo veel minder of meer in een huisje en erf Het Hemeltje genaamd te Doornik onde
 35 29-7-1826  Verkooping van korengewas     Jacob Frans de Ranitz
 36 29-6-1826  Verkooping van korengewas en klaverGerrit Willem Merkes
 37 29-7-1826  Verkooping van korengewas en klaverGerrit Breunissen
 38 4-8-1826   Verkooping van gras gewasch    Adolph van Oppenraaij
 39 4-8-1826   Verkooping van appelen       Peter van Erp, herbergier
 40 22-8-1826  Contract van alimentatie      Johanna Haak, weduwe van Georgius Bosman
 41 2-9-1826   Verkoop en overdragt van enig gereAlbert Janssen en Grada Bus, echtelieden
 42 14-9-1826  Verkoop van afbraak eener pak of buGijsbert Jeurissen, schipper
 43 3-11-1826  Verkoop van gereed goed      Lucas Janssen, schoenmaker
 44 11-11-1826  Huwelijksconsent          Willemin van Ingen, weduwe Hermanus Fakkeldij
 45 14-11-1826  Verkoop van enige afbraak     Adolph van Oppenraaij
 46 27-11-1826  Contract van alimentatie      Elisabeth Visser, weduwe Rijk Hendriks, w:Gent
 47 30-11-1826  Huwelijksconsent          Jacob Frans de Ranitz, burg. Bemmel en vrouwe Catharina Henrietta Cornelia Cock, egtelieden, w:Huis te Doornik, gem. Bemmel aan meerderjarige
 48 6-12-1826  Acte van verbanden borgtogt    Gerrit Janssen gem ontvanger te Bemmel, w:Lent
 49 6-12-1826  Procuratie             Gerrit Janssen, gem. ontvanger te Bemmel, w:lent
 50 12-12-1826  Acte van ratificatie        Door jongvrouwe Margaretha Johanna Cornelis Rappard, zb, w:Haalderen gem bemmel, tot zodane verkoop en opdragt als door haren broeder de wele
 51 12-12-1826  Testament bij open acte      Dirk Dirksen, tabaksplanter
 52 15-12-1826  Testament bij open acte      Wilhelmina Wientjes, huisvrouw van Dirk Dirksen
 53 19-12-1826  Verkooping van riet        Antonie Goris Gerritszoon, tabaksplanter, wonende te Bemmel, zulks ten huize en herberge van Johannes Nieels, aan Sprokkelenburg
 54 21-12-1826  Verpachting            Fredrik Janssen, waarsman, wonende in den Ambtswaard gemeente Bemmel voor drie jaren, voor ene kamer en geuth met de helfte van een zolder ac
 55 29-12-1826  Verkoop en opdragt van onroerend goGraud Bosman, arbeider en Anna Maria Zegers, echteliden, w:aan de Kommerdijk onder Gent, van ene huisje en achterhuisje nr 118, met ong 21 ne
 56 5-1-1827   Verkooping van hout, willigen, .. Mr. Hendrik Willem Rappard, landeigenaar, w:Haalderen, enig schotwilligen, peppelen, boomen onder Haalderen nog in de grond staande zamen voo
 57 7-1-1827   Verpachting            Theodora Spaan, weduwe Antonius Arntz, zb w:Pannerden aan zoon Hendrik Arntz, schipper, mede te Pannerden woonachtig, van een kamer aan de li
 58 6-1-1827   Procuratie             Jacoba Dirksen, weduwe Steven Nas, zb w:Baal, zoon van Jan Nas, schoenmaker, w:Herveld, om namens haar publiek te verkopen haar aandeel ofte
 59 11-1-1827  Hypotheek en obligatie?      Peter Holland
 60 12-1-1827  Provisioneele verkoop van onroerendten verzoeke van Jan Nas, schoenmaker, w:Herveld, zo voor zich zelven en als gevolgmagtide van den zelven moeder Jacoba Dirksen weduwe Steven
 61 19-1-1827  Definitieve verkoop van onroerend gten verzoek van Jan Nas, schoenmaker, w:Herveld, zoo voor zich zelven als in kwaliteit hiervoor sub nummer 60 omschreven van eene hofstede, b
 62 8/9-2-1827  Inventaris             van den boedel en Nalatenschap van wijlen Roelof Matthijssen in leven smit gewoond hebbende en den 10-7-1826 te Angeren zijne woonplaats over
 63 14-2-1827  Verkoop en opdragt van onroerend goGradus Kampschreur, timmerman en Margaretha Reijers echtelieden w:Bemmel
 64 27-2-1827  Testament bij open acte      Hendrik Theodorus Messing, bouwman
 65 27-2-1827  testament bij open acte      Wilhelmina Wemen, huisvrouw van Hendrik Theodorus Messing
 66 2-3-1827   Verkooping van meubilair goed   Antonie Graven, tabaksplanter, w:Bemmel
 67 8-3-1827   Verkoop en opdragt van eenige greedPeter Peters, tabaksplanter en JohannaSanders, echt. te Ressen
 68 10-3-1827  Testament bij open acte      Gerritje Aalberts, weduwe van Bernardus Rodenburg
 69 26-3-1827  Procuratie             Johan Albert Crijnen
 70 26-3-1827  Procuratie             Gijsbert Hendrik de Ranitz, burgemeester van Loenen en Wolferen
 71 7-4-1827   Verpachting            Adolph van Oppenraaij, landeigenaar
 72 13-4-1827  Verpagting             Jacob Frans de Ranitz
 73 13-4-1827  Verkooping van hakhout       Adolph van Oppenraaij
 74 23-4-1827  Huwelijkconsent          Jan Helsen en Johanna Janssen, egtelieden
 75 24-4-1827  Verkoop van gereed en meubilair goeCatharina Janssen, weduwe van Roelof Matthijssen
 76 25-4-1827  Verpachting            Antonie Graven, tabaksplanter
 77 26-4-1827  Verkoop van eenige afbraak van schuTheodora van Oppenraaij en Willem van Openraaij, landeigenaars
 78 28-4-1827  Procuratie             Hendrik Arntz, Nicolaas zoon, grondeigenaar, als in qualiteit als vader en voogd over zijne 5 minderjarige kinderen bij wijlen mejuff. Maria
 79 9-5-1827   Verkoop van gereed en meubilair goeJoseph van Rijswijk, particulier, w:Bemmel
 80 17-5-1827  Huwelijksconsent          Betje Isaak, weduwe van wijlen Nethemia Salomon Cohen, zb, w:Gent
 81 2-6-1827   Verkooping van klaver       Gerrit WillemMesker, assesor gem. Gent
 82 ?-6-1827   Verkooping van klaver       Adolph van Oppenraaij
 83 9-6-1827   Procuratie             Cornelis Heereman, particulier, w: Huize Bouwlust onder Ressen, op den hoogedele gestrenge heer F.N.L. Aberson, ridder der militaire willemso
 84 9-6-1827   Verkooping van klaver       Gerrit Willem Mesker, assesor der gem. Gent
 85 13-6-1827  Copie authenticatie        Een onderhandsche procuratie van Willem Verschut, w:Gouda op Willem Janssen, w:Valburg
 86 15-6-1827  Verkooping van kersen       Adolph van Oppenraaij, landeigenaar, w:Bemmel
 87 25-6-1827  Procuratie             Door mejuff. Maria Agnes Kratzo, Fransche schoolhouderesse w:Bemmel op haar zwager Solvester Velman, zilversmit w:Nijmegen
 88 25-6-1827  Aanbrenging            Adolph van Oppenraaij, landeigenaar, Hendrik van Krugten, brouwer en Rombout van Riemsdijk, zb, allen te Bemmel, in qualiteit als heemraden o
 90 27-6-1827  Verkooping van grasgewas      Jacob Frans de Ranitz, burg. Bemmel, w:Huize Doornik
 91 11-7-1827  Procuratie             Jacob Frans de Ranitz
 92 13-7-1827  Verkooping van koren en hooij   Adolph van Oppenraaij
 93 14-7-1827  Transport en opdragt van onroerend Bernardus Bosman, tabaksplanter w:te Elden etc. hoekje grond onder Elden
 94 26-7-1827  Acte van voogdij          Johanna van Herp, weduwe van Peter van Wees, zb, w:Bemmel op haaren minderjarige zoon Thedoorus Peren, arbeider w:Bemmel
 95 4-8-1827   Contract van alimentatie      Jan Wegman, arbeider en Willemina van Kempen, echtelieden, w:Doornenburg met Willem Wegman, zb, w:Arnhem, waarin Hendrik Nuij, tabaksplanter,
 96 4-8-1827   Transport van onroerend goed    Hendrik Nuij, tabaksplanter en Clasina Wegman, egtelieden, ... van omtrent tien roeden twee en zestig ellen nederlans hofland onder Doornenbu
 97 4-8-1827   Procuratie             Cornelis Heereman, particulier en vrouwe Johanna Louisa Pichot, echtelieden, w:huize Bouwlust onder Ressen, gem Bemmel op den hoogedelen gest
 98 13-8-1827  Procuratie             Johan Albert Crijnen, grondeigenaar en vrouwe Carolina Kratelt eheliden, w:Lent op den weledelen heer Godfried Schleetendal, justicie commisa
 99 17-8-1827  Testament bij open acte      Johannes Alofs, arbeider, w:Haalderen
 100 23-8-1827  Procuratie             Icarius Jacobus Kortrijk, zb, w:Bemmel op den weledelen heer Casparus Court, kapiteint w:Amsterdam
 101 11-9-1827  Verkoop en opdracht van een .. deelCornelis Sanders, tabaksplanter en Johanna Rutten, echtelieden w:Ressen etc.
 102 19-9-1827  Huwelijksconsent          Evert Theissen, bouwmanen Elisabeth Staal, echtelieden, w:Flieren
 103 24-10-1827  Verkoop van gereede en meubilaire gJoseph van Rijswijk, particulier, w:Bemmel
 104 13-11-1827  Verpagting             Helena Jacoba Grevel, weduwe van Johannes Philippus Nikkel, zb, w:Bemmel aan haare zoon Johannes Philippus Nikkel, tabaksplanter mede ten har
 105 17-11-1827  Huwelijksconsent          Elisabeth de Beijer, weduwe Jan Nas, landeigenaarse wonende te Baal, gem. Bemmel, aan haren kleinzoon, Fredericus Joan, illegetimes, zoon van
 106 21-11-1827  Testament bij open acte      Rijndert Bouwman, tabaksplanter, w:Haalderen
 107 21-11-1827  Testament bij open acte      Elisabeth Cornelisse, huisvrouw van Rijndert Bouwman, w:
 108 23-11-1827  Verpagting             Helena Jacoba Grevel, weduwe van Johannes Philippus Nikkel, zb, w:Bemmel aan haare zoon Johannes Philippus Nikkel, tabaksplanter mede ten har
 109 28-11-1827  Verpagting             Gerrit Janssen, gemeenteontvanger van Valburg, w:Lent, van eene hofstede, bestaande i nhuis, hof en boomgaard samen groot ong. 64 ned. roeden
 110 28-11-1827  Verpagting             Gerrit Janssen , gemeenteontvanger te Valburg, wonende te Lent
 111 30-11-1827  Testament bij open acte      Gradus ter Raaij, zb, wonende te Elten
 112 4-1-1828   Verkoop en opdragt van onroerend goBerend Janssen, arbeider en Maria Jasnsen echtelieden, w:Bemmel, benevens Jan Kersten, arbeider en Hendrian Peters echtelieden, w:Gent van ee
 113 4-1-1828   Verpagting             Anth. Everts, tabaksplanter w:Bemmel voor zes jaren van een gedeelte eene hofstede bestaande in huis, tabaks en bouwland en boomgaard zamen g
 114 16-2-1828  Huwelijksconsent          Cornelia Kregting, weduwe Dirk Verwaijen, zb, w:Doornenburg, aan hare meerderjarige dochter Eva Verwaijen, mede te D'Burg woonachtig, om met
 115 6-3-1828   Verpagting             Willem Alofs, arbeider w:Haalderen voor drie jaren van een gedeelte ener hofstede, bestaatnde in huis tabaks en bouwland zamen groot ong 43 N
 116 7-3-1828   Testament bij open acte      Dirk Janssen, fruithandelaar, w:Doornik
 117 7-3-1828   Testament bij open acte      Geertruij Holterman, huisvrouw van Dirk Janssen, fruithandelaar
 118 11-3-1828  Verpagting             Jacob Frans de Ranitz, burg. Bemmel ... in qualiteit als administrateur der goederenvan wijlen mejuff. Elisabeth van der Mieden
 119 14-3-1828  Verkooping van hakhout       Jacob Frans de Ranitz in qualiteit als administrateru der goederen van wijlen juffr. Elisabeth van der Mieden
 120 18-3-1828  Verkoop en opdragt met hypotheek  Gradus Fransen, rentenier, w:Nijmegen van een huis en hofland samen groot ong 43 Ned roeden onder Pannerden ..
 121 19-3-1828  Verkooping van hakhout       Adolph van Oppenraaij, grondeigenaar
 122 22-3-1828  Verkoop en opdragt van gereed goed Johannes Kersten en Geertruij Rosmulder, bouwlieden w:Aam van eenige paarden, hoornvee, varkens, ploeg, eegden, karren, boernewagen, haam en
 123 22-3-1828  Verpagting             Adolph van Oppenraaij
 124 26-3-1828  Hypothecaire obligatie       Gradus Kampschreur, timmerman, en Margaretha Reijers, echtelieden, w:Bemmel ... tbv mejuf. Louise Boerakker, weduwe wijlen Hendirk van Krugte
 125 10-4-1828  Huwelijksconsent          Cornelia van Duizen, weduweHendrik Paltzer, zb, w:Bemmel aan haare meerderjarige dochter Gijsberta Paltzer zb w:Amsterdam, om met Evert Johan
 126 25-4-1828  Testament bij open acte      Anna Holmans, weduwe van Jan Goris, vroedvrouw te Bemmel
 127 25-4-1828  Verkooping van gereed en meubilair Joseph van Rijswijk, particulier, w:Bemmel
 128 26-4-1828  Hypothecaire obligatie       Eva Huigen, laatst wed. van Jan Vos, Jan barten en Elisabeth van Lunen echtelieden, arbeiders, w:Haalderen ... tbv Johannes Cock, grondeigena
 129 10-5-1828  Contract van alimentatie      Peter Huigen, tabaksplanter, w:Haalderen
 130 7-6-1828   Verkooping van klaver       Hendrikus Jacobus Ratering, grondeigenaar, w:Arnhem
 131 14-6-1828  Verkooping van grasgewas      Adolph van Oppenraaij
 132 17-6-1828  Verkooping van grasgewas      Adolph van Oppenraaij
 133 17-6-1828  Verkooping van kersen       Adolph van Oppenraaij
 134 20-6-1828  Testament bij open acte      Gerritje Janssen, laatst weduwe Hendrik Dirksen, zb, w:Bemmel
 135 25-6-1828  Verkooping van heelgras      Adolph van Oppenraaij, grondeigenaar, w:Bemmel
 136 26-6-1828  Huwelijksche voorwaarden      Antonia Goris, weduwnaar van wijlen Jacoba Wilhelmina Bakker, herbergier, w:Bemmel en Alijda Daamen, weduwe Dominicus Arntz, zb w:D'burg
 137 26-6-1828  Verkooping van heelgras      dolph van Oppenraaij
 138 27-6-1828  Verkooping van heelgras      Adolph van Oppenraaij
 139 11-7-1828  Verpagting             Eva Huigen
 140 16-7-1828  Verkooping van korengewasch    Adolph van Oppenraaij
 141 25-7-1828  Verkooping van timmerhout     George Ernest Rudolph
 142 25-7-1828  Verkooping van hooijgras en klaver Adolph van Oppenraaij
 143 5-8-1828   Verkooping van hooij        Adolph van Oppenraaij
 144 14-8-1828  Hypothecaire obligatie       Berend Teunissen, tabaksplanter
 145 16-8-1828  Testament bij open acte      Elisabeth Staijen, wed. Teunis Ederveen
 146 19-8-1828  Verkoop en opdracht van onroerend gWillem van Kesteren en Margaretha Peters, echtelieden, tabaksplanters, w:Malburgen, Theodorus Langkamp zb, en Johanna Peters, echtelieden w:N
 147 31-8-1828  Testament bij open acte      Petronella Polman
 148 8-9-1828   testament bij open acte      Thedorous peters, bouwman
 149 8-9-1828   Testament bij open acte      Helena van aalten
 150 13-9-1828  testament bij open acte      Jasper Willemse, tabaksplanter
 151 13-9-1828  Testament bij open acte      Johanna Gerritsen
 152 14-9-1828  Testament bij open acte      Jan Janssen, Johannes zoon
 153 26-9-1828  testament bij open acte      Hendrik Dorreman, fruitenier,
 154 26-9-1828  Testament bij open acte      Johanna de Zwarth
 155 11-10-1828  Huwelijksconsent          Jan van den Berg, rademaker, w:Bemmel, gehuwd geweest met wijlen Alijda Dirksen aan zijne meerderj. dochter Elisabeth van den Berg voor diens
 156 11-10-1828  Verkoop van afbraak eener aak of buGijsbert Jurrissen
 157 21-10-1828  testament bij open acte      Jan van Alen, schipper
 158 21-10-1828  testament bij open acte      Willemina geurtjes, husivrowu van Jan van Alen
 159 29-10-1828  verkoop van eenig hakhout     Joseph van Rijswijk, zb
 160 14-11-1828  testament bij open acte      Jan Roelofs, arbeider, w:Gent
 161 8-12-1828  testament bij open acte      Cornelis Fredriks, tabaksplanter, w:Bemmel
 162 8-12-1828  Testament bij open acte      Johanna van Neijenhoff, huisvr. van Cornelis Fredriks
 163 20-12-1828  Procuratie             Gerrit Janssen, gemeenteontvanger
 164 31-12-1828  Testament bij open acte      Bernardus Boshoven, tabaksplanter
 165 31-12-1828  Testament bij open acte      Margaretha Roelofs, huisvrowu van Bernardus Boshoven
 166 3-1-1829   Verpagting             Gerrit Janssen, emeenteontvanger
 167 8-1-1829   Verkoop van enig hakhout      Josephus van Rijswijk
 168 16-1-1829  Procuratie             Johanna Louisa Pichot, geadsisteerd .. met haare man Cornelis Heereman, zb, w:ressen op den heer Hendrik Simons, avouë bij de regtbank van e
 169 22-1-1829  Acte van voogdij          Dirk Bouwman voor dienstknegt w:ten huize van Willem van Oppenraaij, korenmolenaar te Bemmel op deszelfs zwager Gijsbert Verharen, kastelein,
© HKB 2009 | a3

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!