Bemmel Ressen Haalderen

Bouwlocaties Bemmel

In 1995 presenteerde de toenmalige gemeente Bemmel haar uitbreidingsplannen als onderdeel van het woningbouwprogramma van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen. In een folder getiteld Gemeente Bemmel kiest locaties voor woningbouw werden de terreinen voorgesteld:

Bouwlocatie's Bemmel

  • Locatie 1 (Klein Rome), gelegen ten noorden van de Ressensestraat en ten westen van de Groenestraat;
  • Locatie 3 (Essenpas), het gebied tussen Bemmel en Haalderen: dit omvatte onder meer het huidige sportpark ‘de Essen’ en de voormalige gronden van Breunissen;
  • Locatie K (Klaverkamp), als vervangende locatie voor sportpark ‘de Essen’ en tot slot
  • Locatie 5 (=reserve), deze bevindt zich ten westen van locatie 1.

 

 

 

 

Vooruitlopend op de realisatie van de woningbouwplannen gaf de gemeente op advies van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Archeologisch Adviesbureau RAAP opdracht een archeologisch karteringsonderzoek uit te voeren. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de archeologische waarden binnen de betreffende bouwlocaties, zodat hiermee in de planvorming rekening kon worden gehouden (zie kaart).
In 1995 heeft het archeologisch onderzoek plaatsgevonden op locatie 1 en de reservelocatie 5 en in 1996 – 1997 op bouwlocatie 3 en de Klaverkamp. Toen is ook het waarderend onderzoek afgesloten op een vindplaats bij boerderij “de Oudenhof”, gelegen in de reservelocatie 5
.

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!