Bemmel Ressen Haalderen

Archeologie: Klaverkamp

Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van de toenmalige gemeente Bemmel is vooruitlopend op de realisatie van de woningbouw op advies van de ROB door Archeologisch Adviesbureau RAAP in de jaren 1995-1997 archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op bouwlocatie 3 en de Klaverkamp. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de archeologische waarden in het plangebied om in de verdere planvorming hiermee rekening te kunnen houden.

Ondanks het feit dat beide locaties meer dan een kilometer van elkaar verwijderd liggen, zijn er duidelijke overeenkomsten waar te nemen met betrekking tot de bodemopbouw. Ook op deze locaties bestaat de bodem voor een belangrijk deel uit de eerder genoemde stroomgordelafzettingen, evenals op locatie 1 en de reservelocatie. Naast oppervlaktewaarnemingen op enkele percelen zijn in totaal 231 grondboringen verricht binnen deze twee locaties.

Het booronderzoek op de locatie Klaverkamp heeft op geen enkele plaats onmiskenbare indicaties opgeleverd voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Op enkele plaatsen werd wel geringe hoeveelheden houtskool aangetroffen. Houtskool kent vaak een grote verspreiding rond archeologische vindplaatsen als gevolg van allerlei (agrarische) activiteiten. Het aantreffen van uitsluitend houtskool vormt doorgaans onvoldoende aanleiding om van een vindplaats te kunnen spreken. Voor het in kaart brengen van met name nederzettingsterreinen zijn meer indicatoren nodig.    

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!