Bemmel Ressen Haalderen

Geschiedenis, tabaksteelt: (proces)Verbalen

Lokatie: Tiel
Archiefblok Archief Polderdistrict Overbetuwe, 1400-1838
Inventarisnr diverse

 

Commissie voor een tabakspakker onder Bemmel

(inv.nr. 8. 1714-1726)

Ik Steven van Randwijk, Amptman, Rigter en Dijkgraaf des Ampts Overbetuwe doe te weeten dat ik tot pakker van tabacq, soo tot Bemmell en onderhoorige buijrschappen gewogen of vercoft moet hebben geauthoriseert en aengestelt doende sulcx cragt deses tot wederseggens den persoon van Caspar Losecoot ten eijnde om tot commoditeijt der ingesetenen de voors: pakking van tabacq te exerceren en waer te nemen met uijtsluijtinge van alle anderen.

Lastende diervolgens een ijgelijk voors: Caspar Losecoot voor pakker van ‘t voors: kerspel en onderhorige buijrschappen te erkennen en geen andere pakker te gebruijken op poene van 5 gout gln:

Sullende hij voorn: pakker daer voor genieten als van outs in het voors: kerspel gebruijkelijk is en sall hij gehouden zijn om sig wel en eerlijk te quijten den eedt aen mijnen handen af te leggen in oirkonde den waerheijt heb ik mijn aengeboren segell hier beneden doen drukken en door den lantschrijver deses ampts onderteekenen op den 24 jan.1726 en was neffens een opgedrukt seygell in roden wasse met wit papier overdicht getteekent.

S v. Randwijk, H: v: Hulst

Register 12 febr 1726

 

Commissie tot een meter van Heteren

Meter van turf, appelen en coorn.
Caspar Antony Swaen, zoon van wijlen den schoutus Rutger Swaen.

Commissie voor een waaghmeester en meter tot Driel

Dat diegene dewelke eenigen taback of eenige andere waeren of coopmanschappen te weegen mogten hebben.
Henderick Crol wordt aengestelt in plaats van Gerrit Heymericx

Commissie voor den waaghmeester tot Randwijck

Peter Dietz, dijkschout

Commissie voor den waegmeester tot Elst

“voor ‘t wegen van tabacq als andere coopmanschappen te betalen sodane geregtigheijt als van outs in de naburge districten daer op gestaen heeft.
Gerrit van Ijsseldijck

Commissie voor den waagmeester van Bemmel, Angeren en Doornenborgh.

Den ondergeschreven amtman en rigter en dijkgraaf des ampts Overbetuwe certificeert en verklaert hier mede dat hij de voors: waegh ofwel de exercitie van dien onder den kerspelen Bemmel, Angeren en Doornenburgh heeft geconfereert ende vergeven tot wederseggens toe, sulcx doende bij desen aen de persoon van Henderick van Meurs. Om de waege aldaar te exerceren en de waer te nemen tot dier eijnde gebruijckte bequaem gewigt geeijkt naer die swaerte van ‘t gewicht binnen de Stadt van Nijmegen gebruijckt wordende,
Lastende dienvolgens een ijgelijck voorseijden Henrick  van Meurs voor waegmeester van voors: kerspelen te erkennen en hem voor ‘t weegen van tabacq als andere coopmanschappen te betalen sodane geregtigheijt als van outs in de naburige districten daer opgstaen heeft.
Verbindende vervolgens alle en een ijgelijk geen andere waege als den voorseijden in geen der kerspelen op te rigten of haenen? Tabacx of andere goederen buijten voorseijden kerpelen ter waege te brengen of doen wegen op de boete van 25 gout guldens. Bij contraventie van sigh wel en als een eerlijck waegmeester te quijten gehouden zijn den eedt aen mijnen handen af te leggen in oirkonde der waerheyt heb ik dese ondertekent en mijn aengeboren cachet hier nevens doen drucken.

Actum 20 januarius 1700 ses en twintig.
Was neffens een opgedruckt cachet in roden lacke getekent

S van Randwijk, H: van Hulst.

 Commissie van de waeghmeester tot Elden

“: van ‘t waaggelt niet meer sall profiteren als 2/3 parten en het andere past t.b.v. Catharina, weduwe van Willem Franke
Aernt van Wees

 Commissie van de waeghmeester tot Heteren

Evert Verhuijt, schoutus.

Commissie van de waeghmeester tot Valborgh en Hervelt

de schoutus Bernt Steven van Beem

Commissie van de waeghmeester Setten en Aelst

de schoutus Bernt Steven van Beem

Commissie van de waeghmeester Oosterholt en Ewijck

de schoutus Bernt Steven van Beem

Commissie van de waeghmeester Elst

vergeven voor den tijd van 6 agtereenvolgende jaeren, den aanvanck nemende met de lasten januari 1727
Geurt Gijsbers

Commissie voor een onderschout van Bemmel

Door het overlijden van Jacob Emmerich is het onderschoutschap vakant geworden.
Door Jan Walraven van Balveren totden oldenhoff verw: amptman, rigter en dijkgraaf des ampts Overbetuwe heeft Heymerick Henricx aengestelt. 13-3-1723.

 

Waagmeesters in 1715:

Valborgh / Hervelt / Slijk-Ewijk / Oosterholt Bernt Steven van Beem

Waagmeesters in 1722:

Bemmel Johan van Meurs en Saris van Eck, ieder voor de helft
Elden Willem Franken
Lendt Henrick Westervelt
Andelst / Setten Jacob Ponsen
Valborgh / Hervelt / Slijk-Ewijk / Oosterholt Rutje van Beem en zoon Bernt Steven
Elst Peter Buderman
Driel Gerrit Heijmericx
Heteren Henrick Hermsen (ook meter voor turf, appelen, coorn, fruit)

 

Diverse Rekeningen: o.a.:

Geurt Peters geeft over een memorie van 92 gln 10 stvrs wegens verschot aan arbeijders soo in den jare 1713 aan de ampts nieuwe werken gearbeijt hebben, als mede voor ‘t houden der wagten in ijs en watersnoot in den jaren 1714 als mede voor ‘t houden der wagten der tijt van 46 dagen ten tijde als den prinel? van Anholt wierden geligt.    83-10-0
De wed. van Geurt Peters voor ‘t houden der waghten, 16 dagen en nachten 16-0-0
Rut Peters voor gemaekte ijser pinnen aen plancken  6-0-0
Op attestatie van den schoutus Johan van Meurs heeft de waght ten huijse van Aert Nielen geweest, 18 dagen en naghten   18-0-0
  Idem bij Gerrit Burgers  18-0-0
Jan Maljart en vrouw Peters geven over een rekeningh van elf gulden wegens vraghten van hout en leverantie van scherpelingen aen den Doornickse Dijck, t.w. Jan Maljart 5 gulden en wed. Peters 6 gld 11-0-0
Aen 10 personen daer de dijck materialen bewaert worden, t.w. Aert Nielen, Doefhuys, w: Crijnen, Arien de Hoogh, Henrick van Lobith, Jan ter Stal, de custos de Man, de custos Jan van der Marck, Gerrit Swaen, Willem Stroes  30-0-0
Jan Menthen aen Sprockelenborgh heeft in 1715 de wachten ten sijnen huijse in vuir en licht den tijdt van 14 dagen verpleeght   14-0-0
  Idem een ½ vat mol getapt   4-4-0
Aert Nielen, werkbaas heeft in tweemaal tot Doornenborg en Pannerden den wercken gepeijlt, komt dan voor 5-0-0

Laatst aangepast op 27 april 2005

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!