Bemmel Ressen Haalderen

Beleidsplan

Beleidsplan Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen.

Doel

Het doel van de Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen (HKB) is, op basis van de statuten van 11 augustus 1989, onderzoek doen naar de geschiedenis van de drie kernen en inzicht krijgen in taal en taaluitingen, landschappelijke waarden en bevolkingssamenstelling van de drie kernen.

Activiteiten

De Historische Kring Bemmel tracht dit doel te bereiken door de volgende activiteiten:

  1. Informatieverstrekking: het houden van lezingen, tentoonstellingen en excursies, het uitbrengen en het bevorderen van publicaties waaronder drie maal per jaar het Kringblad, het organiseren van educatieve activiteiten en het onderhouden van een eigen website.
  2. Overleg en samenwerking: het zitting nemen in adviescommissies ter behartiging van cultuurhistorische en landschappelijke belangen, het samenwerken met personen, instellingen, stichtingen en verenigingen enz., die een soortgelijk doel nastreven of werkzaam zijn op het interessegebied van de kring en het ondersteunen van natuurlijke en rechtspersonen bij de behartiging van belangen die het interessegebied van de vereniging raken
  3. Documenteren: het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen in het kringgebied, het verzamelen, bewaren, beheren en archiveren van voorwerpen, documenten, foto’s en films van geschiedkundige waarde
voor het kringgebied

Financiën

De HKB werft geld door contributieheffing voor leden, donaties en baten van publicaties. Het beheer daarvan wordt namens het bestuur gedaan door de penningmeester van de vereniging, die jaarlijks verantwoording aflegt door middel van een jaarrekening die gecontroleerd wordt door de kas controle commissie. Op de Algemene Ledenvergadering verzoekt deze commissie bij goedkeuring van de jaarrekening om de leden het bestuur van de vereniging decharge te verlenen. De leden stellen op de ALV de begroting voor het nieuwe boekjaar en de contributie voor het daaropvolgende boekjaar vast.

De jaarlijkse inkomsten uit contributies van leden en donaties worden ingezet om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken. Een eventueel overschot wordt toegevoegd aan het vermogen. Een eventueel tekort wordt onttrokken aan het vermogen.

Bij projecten en activiteiten wordt, indien nodig, gebruik gemaakt van instellingen die subsidies verstrekken.

Beloningsbeleid

De HKB is een vrijwilligersorganisatie. De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten behalve reiskosten voor reizen die in opdracht van het bestuur worden gemaakt.

error: Rechter muisknop uitgeschakeld!!